Zoeken

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN NAVETTO B.V.

Gevestigd aan de Arij Koplaan 3 (3132 AA) te Vlaardingen Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51047950

 

1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1De meest recente versie van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Navetto B.V. (“Navetto”) geoffreerde, verkochte en/of geleverde producten en diensten (zoals (technische) adviezen over de producten en aanverwante werkzaamheden) en alle daaraan gerelateerde overeenkomsten tussen Navetto (of een aan andere aan haar gelieerde groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b BW die naar deze voorwaarden verwijst) en een wederpartij (hierna ook “Klant” genoemd). In deze voorwaarden wordt met een overeenkomst iedere overeenkomst bedoeld die tussen Navetto en Klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

1.2 Toepassing van door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Navetto de toepassing daarvan voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

1.3 Alle (rechts)personen die door Navetto bij de uitvoering van enige opdracht van Klant zijn ingeschakeld of betrokken (waaronder medewerkers en bestuurders van Navetto en aan Navetto gelieerde rechtspersonen) kunnen op de bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep doen.

1.4 Indien meer dan één (rechts)persoon als wederpartij van Navetto optreedt of zich als zodanig gedraagt (bijv. door facturen aan Navetto te betalen), dan zijn allen voor de verplichtingen jegens Navetto hoofdelijk aansprakelijk.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. Navetto en Klant zullen dan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel als toegestaan zal worden benaderd.

1.6 Navetto is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Klant wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien niet binnen veertien dagen na de mededeling van Navetto dat de wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest daartegen wordt ontvangen.

1.7 Indien deze voorwaarden in een andere taal worden vertaald, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

 

2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Navetto zijn altijd vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Prijslijsten, brochures, opbrengst- en terugverdientijd berekeningen en andere gegevens die door Navetto worden verstrekt, binden Navetto niet. Navetto is nimmer gebonden aan afwijkingen in een aanvaarding, waaronder begrepen aanvaarding van slechts bepaalde onderdelen van een aanbieding. Leveringstermijnen in een aanbieding zijn steeds indicatief.

2.2 De overeenkomst komt eerst tot stand wanneer Navetto een opdracht of overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd of wanneer door haar daadwerkelijk uitvoering aan de opdracht is gegeven. Navetto heeft tot binnen tien (10) werkdagen nadat de acceptatie van een aanbieding haar heeft bereikt, het recht om haar aanbod te herroepen. Navetto is niet gehouden tot nalevering van producten die niet langer onderdeel uitmaken van haar assortiment.

2.3 Kennelijke vergissingen en schrijf-, druk- of rekenfouten kunnen altijd door Navetto worden hersteld.

2.4 De werkzaamheden en producten betreffen uitsluitend hetgeen in de aanbieding staat beschreven. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Navetto verstrekte gegevens waarop Navetto haar aanbieding heeft gebaseerd. Werkzaamheden of producten die niet beschreven staan in de aanbieding of een gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatievoorziening door Klant worden beschouwd als meerwerk of vervolgopdracht(en) en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Navetto is niet gehouden verzoeken tot meerwerk of vervolgopdrachten te accepteren en kan bedingen dat eerst een nieuwe schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2.5 Indien Klant een gegeven order, bestelling of opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden aan Navetto alle met het oog op de uitvoering van de order of opdracht gemaakte kosten te vergoeden. Klant is tevens gehouden tot vergoeding van winstderving en overige schade. De kosten voor annulering worden bepaald op minimaal 30% van het totale orderbedrag (excl. BTW), onverminderd het recht van Navetto op volledige schadevergoeding als gevolg van de annulering.

2.6 Aanvullende afspraken of wijzigingen in een overeenkomst of toezeggingen van personeel van Navetto binden Navetto slechts indien deze door Navetto schriftelijk zijn bevestigd.

2.7 Indien Klant een consument betreft, heeft hij een wettelijke bedenktijd van 14 dagen waarbinnen hij de koop kosteloos kan annuleren of ontbinden, mits de koop op afstand heeft plaatsgevonden en Klant voldoet aan de overige wettelijke voorwaarden.

 

3. Prijzen en betaling

3.1 De prijzen van Navetto zijn in Euro (€) en exclusief omzetbelasting en overige heffingen van overheidswege en werkelijk gemaakte kosten van derden of materialen, alsmede exclusief verpakkingen verzendkosten.

3.2 Indien kostprijsverhogende wijzigingen optreden is Navetto gerechtigd de met Klant overeengekomen prijs tussentijds te verhogen. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, zijn partijen gerechtigd binnen veertien dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Klant komt dit recht niet toe indien de aanpassing gebaseerd is op een overeengekomen of bij het aangaan van een overeenkomst kenbare index of (volume)maatstaf.

3.3 De gegevens uit de administratie van Navetto leveren volledig bewijs op voor de door Navetto verrichte leveringen en werkzaamheden alsmede van de betalingsverplichting van Klant, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs. Gefactureerde bedragen zijn verschuldigd ongeacht of Klant het geleverde in gebruik heeft genomen of daarvan gebruik maakt.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering uitsluitend onder volledige vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag. Na opdrachtverstrekking ontvangt Klant een factuur van Navetto. Alle facturen zullen door Klant volledig worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Klant uiterlijk één dag voor aflevering van goederen of diensten betalen, of binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum indien dit eerder is. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Navetto op Klant onmiddellijk opeisbaar.

3.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Klant van rechtswege in verzuim en over het opeisbare bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente van 6:119a BW hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente is verschuldigd. Daarnaast is Klant gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de vordering.

3.6 Het recht van Klant om vorderingen op Navetto te verrekenen of betalingen op te schorten wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Genoemd afstand van recht tot verrekening door Klant geldt ook ingeval van faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van Klant.

3.7 Overeengekomen betalingskortingen zijn eenmalig, kunnen enkel vereffend worden bij betaling van de betreffende factuur, en geven geen recht op toekomstige kortingen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Bij wijziging van het aantal af te nemen producten of diensten tijdens de looptijd van een overeenkomst kunnen verleende kortingen of voordelen worden aangepast of herroepen, en/of het geoffreerde prijsniveau worden aangepast. Verlagingen in het prijsniveau gelden niet met terugwerkende kracht.

3.8 Iedere door Klant gedane betaling geschiedt steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van die opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Klant vermeldt dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

3.9 Klant dient klachten over de facturen binnen acht dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd rechtstreeks bij Navetto in te dienen, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegenover Navetto vervalt.

3.10 Navetto behoudt zich het recht voor om nadere zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van Klant te verlangen. Wanneer Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of wanneer Klant niet tijdig en volledig zekerheid stelt voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, mag Navetto de uitvoering van de overeenkomst direct opschorten en/of annuleren. Navetto zal in dat geval nimmer gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding. Klant blijft gehouden de reeds door Navetto verrichtte prestatie te vergoeden.

3.11 Navetto is bevoegd tot kruislingse verrekening en kan alle vorderingen die Klant (of een groepsmaatschappij van Klant) op Navetto heeft verrekenen met vorderingen die Navetto of aan haar gelieerde ondernemingen op Klant heeft.

 

4. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

4.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Navetto, totdat alle vorderingen die Navetto op Klant of groepsmaatschappijen van Klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

4.2 Zolang het eigendom van de zaken niet op Klant is overgegaan mag Klant de zaken niet vervreemden, verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

4.3 Klant verplicht zich op eerste verzoek van Navetto mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Klant op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen uit hoofde van doorlevering van de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd.

4.4 Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Navetto te bewaren.

4.5 Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen de risico’s van (niet limitatief) brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal. Hierbij zullen ten minste de risico’s zijn gedekt zoals genoemd in de Nederlandse Beursbrandpolis. Op eerste verzoek van Navetto zal Klant aan Navetto een kopie van de polis van deze verzekeringen zenden. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Navetto gerechtigd tot deze bedragen, Klant verplicht zich bij voorbaat tot medewerking aan de uitbetaling aan Navetto.

4.6 Indien Navetto geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, dan is Klant verplicht om de nieuwgevormde zaken aan Navetto te verpanden.

4.7 Navetto is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij Klant aanwezig zijn terug te nemen indien Klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Klant zal Navetto te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Navetto. Klant verleent aan Navetto en door haar ingeschakelde derden bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk het recht en toestemming de locaties waar de zaken zich bevinden te betreden en de zaken terug te nemen. Eventuele kosten of schade van de terugname zijn voor rekening van Klant. Indien Klant ondanks schriftelijke aanmaning weigert zijn medewerking aan het terughalen van de geleverde goederen te verlenen, verbeurt deze -zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist- een onmiddellijk opeisbare boete ad € 500,00 per dag dat zij hiermee in verzuim is. Indien Navetto goederen die haar eigendom zijn terughaalt, dan zal Klant bovendien een boete verschuldigd zijn van 10% van de waarde van de teruggenomen goederen, zulks onverminderd het recht van Navetto op volledige schadevergoeding in verband met de toerekenbare tekortkoming van Klant.

4.8 Navetto heeft het recht de door Klant bestelde goederen die zij onder zich heeft onder zich te houden totdat al hetgeen Klant aan Navetto verschuldigd is voldaan is, ongeacht of de betreffende overeenkomst betrekking heeft op deze of andere goederen van Klant. Het recht van retentie heeft Navetto ook in geval van faillissement van Klant.

4.9 Voornoemde bepalingen laten de overige aan Navetto toekomende rechten onverlet.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Navetto zal zich naar beste kunnen inspannen de orders en dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de door Navetto gestelde normen en voorschriften en met Klant vastgelegde afspraken. Alle diensten van Navetto worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Indien bestelde producten niet meer leverbaar zijn, heeft Navetto het recht deze producten te vervangen door kwalitatief gelijkwaardige producten.

5.2 Klant stemt ermee in dat Navetto de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door haar personeel of zo nodig door derden.

5.3 Klant is gehouden aan Navetto steeds tijdig en kosteloos alle medewerking te verlenen en alle informatie en geschikte faciliteiten en (hulp)materialen in de gewenste vorm en op gewenste wijze te verstrekken, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot): een veilige en goed bereikbare installatieomgeving voorzien van alle benodigde infrastructuur en aansluit- en netwerkfaciliteiten en alle overige gegevens en zaken, waarvan Navetto aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of wenselijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst. Indien Klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke informatie, kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit. Indien Klant niet tijdig of volledig aan deze verplichtingen voldoet, heeft Navetto het recht de uitvoering van een overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Klant, waaronder kosten van het door Navetto zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.

5.4 Klant zal de goederen op de door Navetto aangegeven datum en tijdstip afnemen. Indien Klant niet voldoet aan zijn verplichting tot afname van de goederen op de aangegeven datum en tijdstip, dient hij de volledige kosten van opslag, (extra) vervoer en overige daaraan verbonden kosten aan Navetto te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal € 250,- per dag of gedeelte daarvan. Indien Klant na sommatie daartoe van Navetto in gebreke blijft de goederen op te halen, heeft Navetto het recht de overeenkomst te beschouwen als geannuleerd door Klant. Klant is gehouden de kosten voor de annulering te voldoen zoals bepaald in deze voorwaarden.

5.5 Ingeval medewerkers van Navetto op locatie van Klant werkzaamheden verrichten, dient Klant te zorgen voor werkruimte en faciliteiten die voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van gezond- en veiligheid.

5.6 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen: a) is in de prestatieverplichting van Navetto niet begrepen: (1) het installeren, monteren of in bedrijfstellen van goederen of diensten, (2) het onderhoud, aanpassen of beheer van goederen of diensten, waaronder het aanpassen van hoofdzekeringen of -kabels, (3) het berekenen van maximale belasting van daken en installatieomgevingen of ander bouwkundig advies, (4) verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers, (5) het leveren van aanverwante benodigde goederen of diensten zoals bijvoorbeeld kabels of een internetverbinding, (6) werkzaamheden buiten Nederland; b) zal Klant voor eigen rekening en risico zelf al het door Navetto geleverde installeren en daarvoor en daarnaast al datgene doen wat nodig is om het geleverde werkzaam te doen zijn; c) worden er door Navetto geen cursussen, (technische) documentatie of gebruiksinstructiegegevens of verstrekt aan Klant; d) bepaalt Navetto op welke wijze zij uitvoering geeft aan een overeenkomst en de wijze van aflevering; Navetto is niet gehouden aanwijzingen van Klant op te volgen die de inhoud of omvang van de prestatieverplichtingen van Navetto wijzigen of aanvullen; e) worden leveringen en diensten verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden (van 9.00 uur tot 17.30 uur) van Navetto; f) draagt Klant voor eigen rekening en risico zorg voor benodigde vergunningen of andere toestemming van derden; en g) draagt Klant voor eigen rekening en risico zorg voor het voorkomen van problemen door het wegvallen van elektrische spanning tijdens de installatie, bijvoorbeeld bij alarm- en computersystemen.

5.7 Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, of aan Klant geen financiering, subsidie of vergunning wordt verleend, is voor een Klant nimmer grond voor annulering of ontbinding van de overeenkomst.

5.8 Acceptatie van het geleverde mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten of afwijkingen die operationele of productieve ingebruikname van het geleverde redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten van het geleverde.

5.9 Acceptatie of ingebruikneming van het geleverde door Klant heeft tot gevolg dat Navetto ten volle gekweten is voor de nakoming van haar verplichtingen inzake levering en terbeschikkingstelling van goederen of diensten en, indien in voorkomend geval tevens de installatie door Navetto is overeengekomen, van haar verplichtingen inzake de installatie.

 

6. Levering en termijnen

6.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen geschiedt levering Ex Works (EXW, levering magazijn Navetto, Vlaardingen). Leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren vastgesteld en zullen zoveel als redelijkerwijs mogelijk in acht worden genomen. Leveringstermijnen zijn altijd indicatief en niet bindend, zo kunnen bijvoorbeeld weersomstandigheden leiden tot vertraging van de levering. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Navetto niet in verzuim. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn dient Klant Navetto schriftelijk in gebreke te stellen en Navetto een nadere termijn te gunnen om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke levertijd met een maximum van drie maanden.

6.2 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van goederen of diensten en gegevens gaat op Klant over op het moment dat deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant, een vervoerder of een hulppersoon van Klant zijn gebracht.

6.3 Navetto is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Navetto gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als Klant haar (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet stipt nakomt of wanneer partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van een overeenkomst zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn zal Navetto in overleg treden met Klant.

6.4 Indien er sprake is van overmacht wordt de leveringstijd stilzwijgend verlengd met de duur van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan overmacht in de zin van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht aan de zijde van Navetto wordt tevens verstaan omstandigheden buiten de wil van Navetto daaronder begrepen (doch niet beperkt tot) werkstakingen, bedrijfs- en communicatiestoornissen, hindernis bij de douane, vervoersproblemen, weersomstandigheden en niet of niet tijdige levering door de leveranciers of van Navetto of de door Navetto ingeschakelde derden. Indien de overmacht tenminste 60 aaneengesloten dagen voortduurt, hebben partijen het recht de overeenkomstschriftelijk te ontbinden. Voor zoveel een partij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, of voor de uitvoering van de opdracht kosten heeft gemaakt, is zij gerechtigd om deze werkzaamheden en kosten separaat te factureren. Partijen kunnen in geval van overmacht geen schadevergoeding vorderen.

6.5 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Navetto zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend gelijkwaardig artikel beschikbaar te stellen.

 

7. Beëindiging overeenkomst

7.1 Zowel Navetto als Klant kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden: - indien de andere partij surséance van betaling of toepassing van de WSNP aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; - indien de andere partij in ernstige mate tekortkomt in de nakoming haar verplichtingen, voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomst.

7.2 Indien Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking, tenzij Klant bewijst dat Navetto ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Navetto vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

8. Service & Garantie

8.1 Tenzij anders aangegeven, geeft Navetto geen andere of verdergaande garantie op goederen en diensten dan de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten (‘fabrieksgarantie’) voor het betreffende goed of dienst.

8.2 Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een goed verstrekt, dan garandeert Navetto dat het betreffende goed de eigenschappen bezit die men daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk producten. Deze termijn zal in geen geval langer zijn dan twaalf (12) maanden.

8.3 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden toleranties. Dit betekent dat Navetto is gerechtigd om binnen redelijke grenzen wijzigingen aan te brengen in opgegeven specificaties indien geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische uitvoering of die de operationele of productieve ingebruikname redelijkerwijs niet in de weg staan. Dergelijke afwijkingen (inclusief kleurverschil van geleverde zonnepanelen) of kleine fouten ontslaan Klant nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn merkaanduidingen niet van invloed op de conformiteit van het geleverde.

8.4 Indien Klant aan Navetto klachten kenbaar maakt over de geleverde goederen of diensten dan dient Klant Navetto of de toeleverancier met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zo klachten te onderzoeken. Klant dient daartoe een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te geven van de tekortkoming. Nader onderzoek zal op de minst bezwarende wijze worden verricht, waartoe Klant Navetto in de gelegenheid dient te stellen, zo nodig door afgifte van goederen of gegevens. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk onderzoek zijn voor rekening van Klant in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

8.5 Navetto of haar toeleverancier kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Klant of van andere niet aan Navetto of toeleverancier toe te rekenen oorzaken. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden.

8.6 Iedere garantieverplichting vervalt indien Klant wijzigingen in het geleverde aanbrengt of laat aanbrengen of wanneer de door Navetto of de fabrikant verstrekte instructies en voorschriften niet strikt zijn gevolgd. Ook vervalt iedere garantie bij schending van geldende relevante kwaliteitsnormen zoals beschreven in NTA 8013 en NEN 1010 en NEN-EN[1]IEC 62446 (Installatie, Onderhoud en inspectie PV-installaties). Tevensleidt niet nakoming door Klant van een of meer verplichtingen uit enige met Navetto gesloten overeenkomst tot opschorting van de garantieverplichtingen, zonder dat daartoe een nadere waarschuwing of aanmaning is vereist.

8.7 Retourzendingen zijn niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Navetto. Navetto kan aan een toestemming tot retour zenden voorwaarden stellen. De te retourneren artikelen en de originele verpakking dienen compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn. In geen geval zal toestemming voor retourzending worden verleend voor producten of diensten die niet (meer) tot het reguliere productprogramma van Navetto behoren of speciaal voor Klant zijn besteld of vervaardigd.

8.8 In geval een retourzending is toegestaan door Navetto, dan zullen de kosten die Navetto heeft gemaakt ten behoeve van het verwerken van de retourzending op Klant verhaald worden. Deze kosten worden bepaald op minimaal 30% van het totale orderbedrag (excl. BTW), onverminderd het recht van Navetto op volledige schadevergoeding als gevolg van de retourzending.

8.9 De door Navetto gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen, ook ten aanzien van mogelijk opbrengst of rendement, kunnen nimmer worden opgevat als een garantie. Navetto is voor het opvolgen van dergelijke uitingen niet aansprakelijk.

8.10 Indien Navetto of haar toeleverancier een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keuze hebben, hetzij het niet deugdelijk geleverde te herleveren, hetzij te herstellen, hetzij Klant een korting op de koopprijs te geven. In de eerste twee gevallen zal Klant indien mogelijk de ondeugdelijk bevonden goederen aan haar retourneren. Gebreken aan een deel van het geleverde geven Klant niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

8.11 Klant is verplicht terstond na levering deze grondig te inspecteren op schade, gebreken en aantallen. De bevoegdheid van Klant zich op een tekortkoming van Navetto te beroepen, vervalt indien Klant niet binnen bekwame tijd, in ieder geval binnen 8 dagen nadat zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met gedetailleerde redenen omkleed bij Navetto ter zake heeft geprotesteerd.

8.12 Ieder recht van reclame vervalt op het moment dat Klant de zaken of een gedeelte ervan heeft bewerkt, veranderd of met andere zaken heeft vermengd. 8.13 Aan Klant komen geen andere rechten wegens gebreken toe dan welke in deze garantieregeling is beschreven.

 

9. Aansprakelijkheid & vrijwaring

9.1 Alle beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten gunste van de bestuurders van Navetto alsmede van haar werknemers en alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de overeenkomst of enige opdracht van Klant is ingeschakeld.

9.2 Voor zover bij het toepasselijk recht dit niet dwingendrechtelijk is verboden, is iedere aansprakelijkheid van Navetto uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Navetto.

9.3 Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet is toegestaan, geldt dat de totale gezamenlijke aansprakelijkheid van Navetto, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van daadwerkelijk geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen en door Klant betaalde prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan € 10.000, = (tienduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. redelijke kosten die de wederpartij heeft moeten maken om de prestatie van Navetto aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Klant wordt ontbonden. b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

9.4 Aansprakelijkheid van Navetto voor schade aan goederen van Klant of voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, opgelegde boetes, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers of leveranciers van Klant, verminking of verlies of openbaring van gegevens of documenten, en alle andere vormen van schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

9.5 Indien schade is gedekt door een verzekering van Klant, is Navetto niet gehouden deze schade te vergoeden.

9.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de grond van aansprakelijkheid, deze schriftelijk aan Navetto meldt en Navetto aansprakelijk houdt. Aanspraken van Klant jegens Navetto tot schadevergoeding en overige bevoegdheden en vorderingen vervallen één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade of aanspraken direct of indirect voortvloeien.

9.7 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

9.8 De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Klant. Derden kunnen nimmer rechten ontlenen aan de uitvoering van de overeenkomst door Navetto. Klant vrijwaart Navetto tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Navetto ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden of gedane leveringen.

 

Artikel 10. Persoonsgegevens en privacy

10.1 Wanneer een overeenkomst verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, zullen partijen voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving op hen rusten. Partijen dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10.2 Klant geeft hierbij opdracht en toestemming aan Navetto om (persoons)gegevens te verwerken waar nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en gebruik van de diensten van Navetto. Navetto verwerkt deze gegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen, zoals:

- Beoordelen en accepteren van (potentiële) Klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met of door een Klant en het afwikkelen van betalingsverkeer;

 - Verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden, productontwikkeling en managementrapportages;

- Uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met een Klant tot stand te brengen, in stand te houden dan wel uit te breiden. Hierbij wordt rekening gehouden met specifieke kenmerken; en

- Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten en uitingen

11.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op het door Navetto geleverde of krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Navetto, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de tijdelijke gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Klant tot verveelvoudiging of openbaarmaking is uitgesloten. Ieder aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden, niet te verpanden en niet-sublicentieerbaar. Klant zal de aangegeven gebruiksvoorwaarden, -beperkingen en - aanwijzingen, waaronder de licentievoorwaarden van toeleveranciers van Navetto, steeds stipt naleven. Gebruiksrechten worden verleend onder de voorwaarde dat Klant alle aan Navetto verschuldigde vergoedingen uit welke rechtsgrond dan ook, volledig heeft betaald.

11.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent wie rechthebbende is op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht, wordt ervan uitgegaan dat Navetto de rechthebbende is, totdat Klant het tegendeel bewijst.

11.3 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit het geleverde, de apparatuur, verpakking of andere materialen te (doen) verwijderen of te (laten) wijzigen.

11.4 Klant zal in publicaties of reclame-uitingen geen melding maken van Navetto en gebruikt de (merk)naam van Navetto niet als referentie, dan enkel na schriftelijke toestemming van Navetto.

 

12. Geheimhouding en niet-overnamebeding

12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ene partij aan de andere is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Prijsopgaves, legplannen en technische berekeningen van Navetto zijn steeds vertrouwelijk. Deze verplichting geldt niet voor zover op een partij een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien een partij door de andere partij van de geheimhoudingsplicht is ontheven. Klant zal een geheimhoudingsplicht zoals vermeld in dit artikel opleggen aan haar medewerkers en/of aan derden die door Klant zijn ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De plicht tot geheimhouding eindigt niet na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen. Navetto heeft het recht -in het kader van reclame- en referentiedoeleinden- de naam van Klant te gebruiken en aan te geven welke soort werkzaamheden of leveringen aan Klant zijn gedaan.

12.2 Klant zal gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede gedurende twee jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van Navetto in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Navetto.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen Navetto en Klant is Nederlands recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht waaronder het Weens Koopverdrag.

13.2. Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd-die naar aanleiding van de Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam. Navetto blijft echter bevoegd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter.

Filters
Sorteren
Overzicht

Toevoegen aan projectlijst

Selecteer eerst een projectlijst
Projectlijsten
Vul een projectlijstnaam in